Almindelige salgsbetingelser

Almindelige salgsbetingelser

Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, hvis de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Produktinformation

Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Priser

De anførte priser er, medmindre andet skriftligt er aftalt, af KUNDEN lager og ekskl. moms og eventuelle andre offentlige afgifter samt ekskl. transport- og forsendelsesomkostninger, men incl. sædvanlig emballage.

Levering

Levering sker ”Ex Works”. Hvis anden leveringsklausul er aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.
Transportforsikring tegnes kun på kundens instruktion og da for dennes regning. I tilfælde af transportskade skal kunden snarest muligt anmelde skaden til speditøren.
Kunden’ pligt til at dokumentere levering ophører 3 måneder efter levering.

Leveringstid og forsinkelse

Ethvert krav fra kunden i anledning af Kunden’ forsinkelse er udelukket, med mindre Kunden har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Finder kunden, at han ikke vil kunne modtage leverancen på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Kunden skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelsen påregnes at kunne finde sted.
Undlader kunden at modtage leverancen på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af den pågældende leverance havde fundet sted. Kunden skal sørge for, at varerne opbevares for kundens regning og risiko. På kundens anmodning skal Kunden forsikre varerne for kundens regning.

Bestillingsfejl

Varer tages generelt ikke retur.
I særlige tilfælde kan returnering af varer / annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer kan ikke annulleres og tages ikke retur. Kunden forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at debitere et returneringsgebyr på 15%, dog min. 150 kr. Returvarer krediteres til dagspriser.

Betaling

Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til betaling 8 dage efter levering.
Betaler kunden ikke til aftalt tid, har Kunden fra forfaldsdagen krav på morarente med en rentesats på 2% pr. måned. Desuden har Kunden krav på rentenota- og rykkergebyrer til dækning af administrative meromkostninger forårsaget af den forsinkede betaling.
Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Kunden, som ikke er skriftligt anerkendt af Kunden og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Ejendomsforbehold

Leverancen forbliver Kunden’ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

Ansvar for mangler

a) Kunden er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse med punkterne b) – n) nedenfor.

b) Kunden’ ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, leverancen blev leveret. Denne periode kan være længere, hvis Kunden’ leverandør yder garanti i en længere periode. Anvendes materiellet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

c) For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt a), påtager Kunden sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 3 måneder. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt b) nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes som følge af de i punkt a) nævnte mangler.

d) Kunden skal give skriftlig meddelelse om en mangel til Kunden uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end den i punkt b) nævnte frist er udløbet, jfr. punkterne c) og m). Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.
Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risko for skade, skal sådan meddelelse gives straks.
Såfremt kunden ikke skriftligt underretter Kunden om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, mister kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

e) Efter at have modtaget skriftlig besked fra kunden i henhold til punkt d) skal Kunden afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Kunden skal selv bære omkostningerne herved i henhold til bestemmelserne i punkterne a) – l).
Den mangelfulde del eller eventuelt hele leverancen returneres, således at Kunden kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv, medmindre Kunden finder det hensigtsmæssigt, at reparationen eller udskiftningen foretages hos kunden.
Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er Kunden forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er Kunden’ forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet del til kunden.

f) Såfremt kunden har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt d), og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Kunden bærer ansvaret for, har Kunden ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

g) Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end leverancen, påhviler arbejdet og omkostningerne herved kunden.

h) Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for kundens regning og risiko. Kunden skal følge Kunden’ instruktioner om forsendelsesmåde.

i) Kunden skal bære de meromkostninger, som Kunden påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at leverancen befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

j) Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt a), bliver Kunden’ ejendom.

k) Kunden’ ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt at kunden, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

l) Kunden’ ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på kunden. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af kunden, ændringer foretaget uden Kunden’ skriftlige samtykke eller reparationer, som kunden har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

m) Uanset bestemmelserne i punkterne a) – l) gælder Kunden’ mangelansvar ikke for nogen del af leverancen ud over 2 år fra den i punkt b) nævnte periodes begyndelse.

n) Kunden har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne a) – m) foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder følgeskader på tilsluttet udstyr, tab af eller skade på data, driftstab, tabt fortjeneste, installationsomkostninger og andre økonomiske konsekvenstab, uanset om Kunden er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne tab.

Kunden giver ingen garanti på brugte varer.

Ansvar for tingskade forvoldt af leverancen (produktansvar)

Kunden skal holde Kunden skadesløs i den udstrækning, Kunden pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Kunden efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor kunden.
Kunden er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen:
• på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i kundens besiddelse,
• på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.
I intet tilfælde er Kunden ansvarlig for følgeskader på tilsluttet udstyr, tab af eller skade på data, driftstab, tabt fortjeneste, installationsomkostninger eller andre økonomiske konsekvenstab, uanset om Kunden er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne tab.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Ansvarsfrihed (force majeure)

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, borgerkrig, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, valutarestriktioner, restriktioner af drivkraft, import-/exportforbud samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Ved force majeure hos kunden skal denne dække de omkostninger, Kunden pådrager sig for at sikre og beskytte varerne.

Lovvalg og tvister

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal afgøres efter dansk lovgivning.
Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med danske regler om voldgift.